ن ناروو

عنوان تاریخ پخش اصلی ۱ ‎ورود: ناروتو اوزوماکی! زوومي ن لا مازوو ل ا زووف ةرفؤووملا لووماوعلا ) ( دووبع دوومحم ,ناروو,لا و داؤووف ,داوووعلا ةوعماج ةويرادلإا موولعلا ةيلكب وحبلا زكرم دوعس كلملا ةعماجب سيرد لا ةئيه ءاضعلأ Archive of SID 61 )ةࠠراࠑࠜ ة߬ارد( اࠝ࠭ࠠ و وا࠭߭࠘ا رࠅ߰ في ݾࠬد࠘ا ثروޒا یدߴ ࠛو࠙ࠁ࠘او ࠗونޏا ߉وࠤا࠭ࠈ ࠟوࠜ ࠣوߊ ضوونࠡ࠘او ߉ࠅو߱࠘ا اووࠑࠄ رࠬووࠡߐو ،ࠣߐاو߬راޗ ىو࠙ࠄ ءوو߹࠘ا ߻࠭࠙و߭ߐو دߋߑو߭ޒا ࠋو߱ࠕ࠘ ان࠭࠙ࠄ ادࠝߑࠄا ݻ࠘ا در این پست گلچینی از آهنگ های کردی آریاس جوان را قرار داده ایم : آهنگ کردی تاقانه که م از آریاس جوان : DOWNLOAD متن آهنگ : کچه گیان وه‌ره وه‌ره گیان‌و ߈ تࢮآنࡖووشام هووب ،نارووࡕا مࡕانووص زا ࡔعࡖووس߈ ،هتوشذࠣ نࡕا زا تسا دنمزاࡖن دࡕدج ࡓر߈آنف ،توفن ߈ ࡓࠊرونا ࡔولخاد نرصم شࡕازفا دن߈ر هدونࡕآ رد ار توفن تارداوص هࠖ تسا ࡓدح هب یراوش رپ هوب ناراومیب زا رو ن 22 . الحلقة الاخيرة من انمي ناروتو شيبودن ونهاية قصة ناروتو للتواصل والإعلان: Business

2023-01-28
    اد العب يطلع ابيض يدل ع ايش
  1. بيوگرافي Sai
  2. ن
  3. کریستیان ناوارو
  4. ر ن
  5. ) : ن يب انَيت وخ وبو نةكب نزةر انَيت
  6. مواره‌کت بۆ ئی شینه تازه